មេធាវីបារាំងលើបណ្តាញ!


អត្ថប្រយោជន៍


ប្រសិនបើគ្មានការងារមនុស្សនិងដៃគូរបស់គាត់គឺមានទាំងស្រុងនៃកាអីុននិងចំនួននៃការឧបត្ថម្ភនៃដៃគូមិនលើសពី ៣៥,៧៩។ ទុកដាក់៖ការសំវិនធននឹងមិនធ្លាក់ចុះអំឡុងពេលទីពីរយៈពេលនៃសំណងប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់៖សន្តិសុខសង្គមរួមចំណែកគឺលើកលែង សរុប(អត្ថប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនបំប៉ន)ដោយ (៦,ប្រាំ)។ ទាំងនេះកាត់មិនអាចនាំទៅរកលទ្ធផលដែល ជាប់ពន្ធ(សរុបចំនួន-ទុង្គ)បានធ្លាក់ខាងក្រោមខាងក្រោមនេះបរិមាណ៖