មេធាវីបារាំងលើបណ្តាញ!


វេយ្យាករណ៍៖នេះ,ថា,តើអ្វីទៅជា


រៀនអង់គ្លេសវេយ្យាក៖សត្វតោ,គំហើរ,លក្ខខ,ម៉ូត។ ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតដោយប្រយោលគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រយោគ(សូមមើលទាំងឧទាហរណ៍ខាងលើ)គឺមិនមានសញ្ញាសួរ។