មេធាវីបារាំងលើបណ្តាញ!


រដ្ឋបាលសាលាក្តីនៃ ៖ទំព័រ


មើលឃើញជាសាធារណៈការណ៍ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងសកម្មភាពការណ៍ឆ្នាំ ២០១៧ នៅលើតំបន់នៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃរដ្ឋបាលតុលាការគឺជាសមត្ថកិច្ចទៅចៅក្រមភាគច្រើននៃជម្លោះកើតឡើងពីសកម្មភាពនៃសាធារណៈអាជ្ញាធរ។ សមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលសាលាក្តីនៃ (អតីតសំដៅទៅជា'ការសាលាក្តី នៃ ')គ្របដណ្តប់ទាំងមូលដីនៃកោះសេះ។ អ្នកនឹងរកឃើញនៅលើតំបន់នេះទាំងអស់ប្រយោជន៍ដើម្បីជួយសម្រួលរបស់កម្មវិធីរដ្ឋបាលតុលាការ។