មេធាវីបារាំងលើបណ្តាញ!


មេធាវីគ្រោះថ្នាក់


នៅពេលដែលមួយគឺ ជនរងគ្រោះនៃផ្លូវមួយគ្រោះថ្នាក់,វាអាចត្រូវបានប្រយោជន៍ដើម្បីជួលមេធាវីការ,ថាតើឯកសារបណ្តឹងឬដើម្បីទទួលបានសំណង។ ជាមេធាវីអាចមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការគ្រោះថ្នាក់មិនថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃជម្លោះមួយជាមួយនឹងរបស់ខ្លួនរ៉ាប់រងឬមនុស្សម្នាក់ទទួលខុសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់នេះ។ មួយមេធាវីអន្តរាគមន៍ផងដែរនៅក្នុងករណីនៃការគ្នាទៅវិញទៅមព្រៀងនីតិវិធីច្បាប់។ តួនាទីរបស់មេធាវីអាចជាគន្លឹះក្នុងការកំណត់សំណងវាគឺជាការសំខាន់ដើម្បីជ្រើសរើសរបស់មេធាវី។ មេធាវីថ្លៃអាចប្រែប្រួលពីមួយមេធាវីផ្សេងទៀត,ទោះជាយ៉ាង,វាគឺជាការសំខាន់ដើម្បីដឹងថានៅពេលដែលជនរងគ្រោះមិនមានខុសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់,នាងអាចស្វែងរកការគាំទ្រនៃថ្លៃសរុបឬផ្នែកដោយការប្រឆាំងគណបក្ស។ មេធាវីថ្លៃអាចត្រូវបានគាំទ្រនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ការពាររថយន្ត។ មនុស្សជាមួយនឹងកម្រិតទាធនធានក៏អាចអនុវត្តសម្រាប់ជំនួយច្បាប់ដែលនឹងជួយឱ្យពួកគេនៅក្នុស់ពួកគេ វិធីសាស្រ្ត,ប៉ុន្តែយកបន្ទុកនៃការទាំងអស់ឬផ្នែកមួយនៃច្បាប់កម្រៃ។