មេធាវីបារាំងលើបណ្តាញ!


បំបែកនៃទ្រព្យពាហ៍ពិពាហ៍


ភាគច្រើនស្វាមីភរិយាទទួលបានរៀបការដោយគ្មានកិច្ចសន្យានិងដូច្នេះប្រធានបទដើម្បីរបបនៃសហគមន៍ដើម្បីកាត់បន្ថ ។ ប៉ុន្តែមួយចំនួនធំនៃគូស្វាមីក៏បានអនុម័តរបបនៃការបំបែកនៃទ្រព្យ។