មេធាវីបារាំងលើបណ្តាញ!


បញ្ចូលលើការងារធ្វើ


ល្អបំផុតចម្លើយ៖ជំរាបសួរ,ខ្ញុំគ្រាន់តែមានបញ្ហាដូចគ្នាជាមួយនឹងរបស់អតីតស្វាមី។ យើងកំពុងលែងលះតាំងពីឆ្នាំ ២០០៤ និងនៅលើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់បានសម្រេចចិត្តដើម្បីកាត់បន្ថយនិងបន្ទាប់មកបញ្ឈប់ការបង់ប្រាក់ទាំងស្រុងការថែទាំសម្រាប់កូនរបស់យើង។