តារាងនៃភូមិសាស្ដ្រនៅក្នុងសម័យទំនើបពិភពលោកឌីជីណ្ណាល័ត