ច្បាប់ព័ត៌មានក្នុងតំបន់-ទីក្រុងប៉ារីយ៉ុង-ខាងស្ដាំនៃការជោគជ័យ,កំហុស,វេជ្ជសាស្រ្ត,ច្បាប់ព្រហ្មទ