ការមនុស្សនិងអង្គភាពច្បាប់វគ្គសិក្សា

សាជីវកម្មក្រុមនៃមនុស្សដែលចែករំលែករឿងធម្មតាប្រាក់និងដែលមានច្បាប់លក្ខណៈ។ មានការខុសគ្នារវាងផ្នែកច្បាប់បុគ្គលនៃច្បាប់ឯកជន(ក្រុមហ៊ុន,សមាគម,សហភាពឬមូលនិធិ)និងច្បាប់មនុស្សនៃសាធារណៈច្បាប់។ វគ្គសិក្សានេះគឺជាការណែនាំផ្នែកច្បាស្ត្រគឺបែងចែកទៅជាច្រើនសន្លឹក(គំនិតច្បាប់,ប្រភពនៃច្បាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ,កិច្ចសន្យាបារាំន្ធតុលាការពិតណាស់នេះគឺជាការណែនាំផ្នែកច្បាស្ត្រគឺបែងចែកទៅជាច្រើនសន្លឹក(គំនិតច្បាប់,ប្រភពនៃច្បាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ,កិច្ចសន្យាបារាំងតុលា