មេធាវីបារាំងលើបណ្តាញ!


ការគាំទ្រ៖ចំនួននិងកាលវិភាគនៃការគណនា


តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគណនាចំនួននៃការគាំទ្រកុមារការប្រើទំហំនិងក្រឡាចត្រង្គនៃក្រសួងយុត្តិធម៌។ ក្នុងករណីនៃការលែងលះឬបំបែក,ចំនួននៃការណាមួយ ត្រូវកំណត់ដោយចៅក្រមជាច្រើនពី